Trong lĩnh vực Khoa học Địa chất, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động:

– Đánh giá, thăm dò trữ lượng – chất lượng mỏ khoáng sản;
– Gia công, phân tích mẫu Thạch học;
– Khoan thăm dò Địa chất công trình, Địa chất thủy văn;
– Tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất;
– Khảo sát, đánh giá chất lượng – trữ lượng nước dưới đất;
– Khảo sát địa chất công trình dân dụng: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Thủy điện;

– Khảo sát, điều tra, thăm dò khoáng sản rắn;

–  Điều tra thăm dò nước dưới đất, nước trên bề mặt;

–  Lập dự án đầu tư khai thác nước dưới đất, nước trên bề mặt;

–  Lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản rắn
– Tư vấn, giám sát khảo sát Địa chất công trình – Địa chất thủy văn;
– Thí nghiệm hiện trường: SPT, CPT, VST,…;
– Thí nghiệm Địa chất thủy văn: Đổ nước, hút nước, ép nước;- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá trong phòng: 17 chỉ tiêu cơ lý thông thường;
– Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý nâng cao: 3 trục (UU,CU,CD), 1 trục nở hông, nén cố kết, thấm, trương nở, tan rã, co ngót,…;