Trong lĩnh vực Cơ khí – Tự động hóa, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động:
– Gia công cơ khí;
– Gia công phay, tiện CNC;
– Đào tạo ngắn hạn:
+ Solidworks;
+ Inventor;
+ Pro-E;
+ Công nghệ gia công CNC.